PRODUKTY SI NA NAŠEM ESHOPU MOHOU ZAKOUPIT POUZE REGISTROVANÍ UŽIVATELÉ, REGISTRACI MŮŽETE PROVÉST ZALOŽENÍM ÚČTU ZDE.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Obchodní podmínky”) společnosti PK profiles s.r.o., se sídlemTruhlářská 1489/29, 110 00 Praha 1, IČ: 05851971, DIČ: CZ05851971, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 100015, e-mail: info@pkpshop.cz, tel. č.: 224 325 223 (dále jen „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti zákazníka, jakožto kupujícího, a společnosti D.S.M. Praha s.r.o., jakožto prodávajícího, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené prostřednictvím e-shopu Prodávajícího na webových stránkách www.pkpshop.cz.

1.2 Jestliže se některá část těchto Obchodních podmínek vztahuje pouze na kupujícího-spotřebitele nebo pouze na kupujícího-podnikatele, je to v těchto Obchodních podmínkách výslovně uvedeno nebo jsou tyto části v úvodu konkrétního odstavce nebo článku označeny jako „SPOTŘEBITEL“ nebo „PODNIKATEL“. Pokud není v těchto Obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak nebo není konkrétní odstavec nebo článek označen způsobem uvedeným v předchozí větě, platí pro kupující obecně. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem jsou pro účely těchto Obchodních podmínek všechny ostatní osoby.

1.3 Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Znění Obchodních podmínek může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.5 Pro uzavření Smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, aby došlo k uzavření Smlouvy bez současné fyzické přítomnosti kupujícího a prodávajícího. Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem prostřednictvím e-shopu Prodávajícího nacházejícího se na webových stránkách www.pkpshop.cz (dále jen „E-shop“).

1.6 V případě, že některá ustanovení Obchodních podmínek odporují tomu, co bylo sjednáno v rámci uzavřené Smlouvy mezi Prodávajícím a kupujícím, má toto konkrétní ujednání ve Smlouvě před Obchodními podmínkami přednost.

1.7 Informace o zpracování osobních údajů zákazníků E-shopu jsou obsaženy na stránce „Zpracování osobních údajů“.

1.8 Některé definice:

 • Cena“ - finanční částka, kterou zákazník hradí za zboží.
 • Cena za dopravu“ - finanční částka, kterou zákazník hradí za doručení zboží vč. případného balného.
 • Celková cena“ - součet Ceny zboží a Ceny za dopravu.
 • DPH“ - daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.
 • Faktura“ - daňový doklad vystavený v souladu s příslušnými právními předpisy na Celkovou cenu.
 • Objednávka“ - neodvolatelný návrh zákazníka na uzavření Smlouvy o koupi zboží s Prodávajícím.
 • Uživatelský účet“ – zákazníkem zřízený účet na E-shopu, jež umožňuje uchování zadaných údajů zákazníka, uchovávání historie objednaného zboží a historie uzavřených Smluv.
 • Zákazník“ - osoba nakupující zboží na E-shopu Prodávajícího, tzn. kupující.
 • Zboží“ - vše, co může Zákazník nakoupit na E-shopu.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Koupě Zboží je realizována přes webové rozhraní E-shopu.

2.2 Smlouvu s Prodávajícím je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

2.3 Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž své náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradí Zákazník. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou Zákazník hradí za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu). V této souvislosti tedy nejsou Zákazníkovi účtovány žádné další náklady nad rámec Celkové ceny.

2.4 Pro nákup Zboží na E-shopu je třeba, aby Zákazník v rámci E-shopu vytvořil Objednávku, jež bude obsahovat následující údaje:

 • Kupované Zboží; Zákazník na E-shopu označí Zboží, o jehož nákup má zájem, vložením Zboží do „košíku“;
 • Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou Zákazníkem zadány v průběhu tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Zákazníkem zvoleného Zboží, způsobu jeho doručení a způsobu zaplacení Celkové ceny;
 • Identifikační a kontaktní údaje Zákazníka; zejména tedy jméno a příjmení nebo název, fakturační adresu, doručovací adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a případně identifikační číslo.

2.5 Při nákupu Zboží má Zákazník povinnost poskytnout Prodávajícímu všechny informace správně a pravdivě. Informace, které Zákazník poskytl Prodávajícímu při objednání Zboží bude Prodávající považovat za správné a pravdivé.

2.6 Až do doby odeslání Objednávky může Zákazník vyplněné údaje kontrolovat a měnit. Po provedení kontroly Zákazník prostřednictvím stisku tlačítka „Dokončit objednávku“ Objednávku odešle Prodávajícímu. Odesláním Objednávky Zákazník vyjadřuje souhlas s těmito Obchodními Podmínkami. Po stisku tlačítka „Dokončit objednávku“ budou všechny vyplněné informace odeslány Prodávajícímu.

2.7 V případě, že Zákazník má zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě má Zákazník povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je totožný, jako v případě Zákazníka bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat identifikační údaje.

2.8 Nabídka Zboží na E-shopu není závaznou nabídkou Prodávajícího k uzavření kupní smlouvy, ale pouze obecným přehledem, který slouží Zákazníkovi k zaslání Objednávky. Objednávka Zákazníka je považována za nabídku k uzavření Smlouvy a je pro Zákazníka závazná. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

2.9 Zákazníkovi je doručení Objednávky Prodávajícímu vždy potvrzeno bezprostředně po odeslání Objednávky, a to automaticky generovaným informačním e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu Zákazníka zadanou v Objednávce. Tímto automaticky generovaným informačním e-mailem ještě nedochází k uzavření Smlouvy. K uzavření Smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím dochází až okamžikem následného manuálního potvrzení o přijetí Objednávky ze strany Prodávajícího, ke kterému dochází zasláním potvrzujícího e-mailu na e-mailovou adresu Zákazníka zadanou v Objednávce. Obchodní podmínky ve znění účinném ke dni učinění Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.

2.10 Může nastat situace, kdy Zákazníkovi nelze Objednávku potvrdit ve smyslu odst. 2.9. Obchodních podmínek. Jedná se například o situace, kdy Zboží je dostupné v prodloužené dodací lhůtě, není dostupné vůbec nebo není dostupné v požadované variantě, atd. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který Prodávající nemůže Objednávku Zákazníkovi potvrdit, bude Zákazník kontaktován a o této skutečnosti informován. Bude-li to možné, může být Zákazníkovi zaslána nabídka na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce, přičemž v takovém případě je Smlouva uzavřena až ve chvíli, kdy tuto nabídku Zákazník Prodávajícímu potvrdí.

2.11 V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, vzniká Zákazníkovi závazek k zaplacení Celkové ceny.

2.12 V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, není Prodávající povinen Zboží Zákazníkovi za tuto Cenu dodat ani v případě, že došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Prodávající bude Zákazníka bezodkladně kontaktovat a zašle Zákazníkovi nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Zákazník tuto nabídku Prodávajícímu potvrdí. V případě, že Zákazník nabídku Prodávajícímu nepotvrdí ani ve lhůtě 7 dnů od jejího odeslání, je Prodávající oprávněn od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy se Cena zásadně liší od obvyklé ceny u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

3. Uživatelský účet

3.1 Na základě registrace v rámci E-shopu může Zákazník přistupovat do svého Uživatelského účtu.

3.2 Při registraci Uživatelského účtu má Zákazník povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

3.3 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů má zákazník povinnost zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, nenese za to Prodávající žádnou odpovědnost.

3.4 Uživatelský účet je osobní, a Zákazník není oprávněn umožnit jeho využívání třetím osobám.

3.5 Uživatelský účet může Prodávající zrušit, a to zejména v případě, když jej Zákazník více než rok nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší svou povinnost dle Smlouvy.

3.6 Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu E-shopu.

4. Cenové a platební podmínky, výhrada vlastnického práva

4.1 Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu u konkrétního Zboží, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

4.2 Celková cena zahrnuje Cenu za zboží a Cenu za dopravu a je uvedena včetně DPH a včetně veškerých případných poplatků stanovených právními předpisy.

4.3 Platba Celkové ceny probíhá po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Zákazník si může v rámci Objednávky zvolit z následujících způsobů úhrady Celkové ceny (některé způsoby platby mohou být dostupné pouze při zvolení určitého způsobu doručení Zboží:

 • Bankovním převodem předem - v případě platby bankovním převodem předem je Celková cena splatná do 14 dnů ode dne odeslání potvrzení Objednávky Zákazníkovi. Informace pro provedení platby jsou Zákazníkovi zaslány v rámci potvrzení Objednávky. Při platbě bankovním převodem je Zákazník povinen provést platbu na účet Prodávajícího pod variabilním symbolem určeným Prodávajícím. Zboží je ze skladu expedováno až po připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
 • Hotově nebo kartou při osobním převzetí - hotově nebo kartou lze hradit Zboží v případě zvolení osobního převzetí Zboží ve skladu Prodávajícího. V tomto případě je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
 • Dobírkou - na dobírku (v hotovosti či kartou) lze hradit Zboží v případě, že Zákazník jako způsob dopravy Zboží zvolí dopravu na adresu Zákazníka. V takovém případě dojde k platbě v hotovosti či kartou při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

4.4 Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na e-mailovou adresu Zákazníka. Faktura bude též dostupná v Uživatelském účtu Zákazníka.

4.5 SPOTŘEBITEL: Prodávající si vyhrazuje právo u Zboží upraveného na míru podle přání Zákazníka a výjimečně i v jiných případech (např. je-li ze strany Zákazníka objednáno větší množství Zboží či Zboží vyšší hodnoty nebo je-li Zboží vyráběno až na základě objednávky učiněné Zákazníkem) požadovat po Zákazníkovi složení finanční zálohy ve výši až 100 % z Ceny zboží. O případném požadavku na úhradu zálohy je Zákazník vždy informován před uzavřením Smlouvy (k okamžiku uzavření Smlouvy viz odst. 2.9. Obchodních podmínek). Finanční záloha je nevratná v případě, že se jedná o Zboží, u kterého nemá Zákazník právo odstoupit od Smlouvy (tzn. zejména Zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků Zákazníka nebo bylo přizpůsobeno jeho osobním potřebám), a Zákazník byl o této skutečnosti předem informován. Výše zálohy bude stanovena Prodávajícím a v případě, že záloha nebude Zákazníkem řádně uhrazena ve lhůtě 14 dnů od data vystavení zálohové faktury, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy.

4.6 PODNIKATEL: Prodávající si vyhrazuje právo požadovat po Zákazníkovi, který je podnikatelem, složení finanční zálohy ve výši až 100 % z Ceny zboží. O případném požadavku na úhradu zálohy bude Zákazník informován před uzavřením Smlouvy (k okamžiku uzavření Smlouvy viz odst. 2.9. Obchodních podmínek). Finanční záloha je nevratná. Výše zálohy bude stanovena Prodávajícím a v případě, že záloha nebude Zákazníkem řádně uhrazena ve lhůtě 14 dnů od data vystavení zálohové faktury, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy.

4.7 Vlastnické právo ke Zboží přechází na Zákazníka až poté, co zaplatí Celkovou cenu a Zboží převezme, a to podle toho, která z těchto skutečností nastane později. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na účet Prodávajícího, v ostatních případech je zaplacena okamžikem provedení platby.

5. Doručení zboží, přechod nebezpečí škody na věci

5.1 Zboží bude Zákazníkovi doručeno způsobem dle výběru Zákazníka v Objednávce, přičemž Zákazník si může zvolit z následujících možností doručení:

 • Osobní odběr ve skladu Prodávajícího;
 • Doručení prostřednictvím vlastní dopravy Prodávajícího;
 • Doručení prostřednictví smluvního dopravce Prodávajícího.

Bližší informace naleznete na stránce Doprava zboží.

5.2 Cena dopravy se liší podle způsobu dodání Zboží, který si Zákazník zvolí v rámci objednávkového formuláře. Cena dopravy je Zákazníkovi zobrazena v rámci provádění Objednávky.

5.3 Prodávající není povinen odeslat Zboží Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník uhradí Celkovou cenu, pokud není jako způsob platby zvolena dobírka či jiný způsob platby, ze kterého vyplývá, že platba má být provedena až při převzetí Zboží.

5.4 Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky, není-li se Zákazníkem v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak.

5.5 Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba dodání Zboží je uvedená na E-shopu u konkrétního Zboží. V případě, že Zákazník zvolí osobní odběr Zboží ve skladu Prodávajícího, bude Zákazník o možnosti vyzvednutí Zboží informován prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky či prostřednictvím SMS.

5.6 Zboží, které se nachází na skladě Prodávajícího nebo jeho dodavatele, je obvykle připraveno k dodání do 5 - 10 pracovních dnů od uzavření Smlouvy (v případě, že byla zvolena platba při osobním převzetí či na dobírku), nebo do 5 - 10 pracovních dnů po úplném zaplacení Celkové ceny (v případě, že byla zvolena platba předem bezhotovostně na účet Prodávajícího). Výše uvedené lhůty mohou být Prodávajícím přiměřeně prodlouženy v případě, že nastanou okolnosti, které nejsou závislé na vůli Prodávajícího (vyšší moc – přírodní kalamita, nařízení vlády, pandemická situace, provozní poruchy, nedostupnost materiálu, výpadky subdodavatelů, apod.). V případě, že Zboží nebude možné připravit k dodání ve výše uvedených lhůtách, oznámí Prodávající Zákazníkovi předpokládaný termín dodání, nebo nabídne Zákazníkovi jiné srovnatelné Zboží, které bude možné připravit k dodání v uvedené lhůtě.

5.7 Po převzetí Zboží od dopravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Prodávajícímu. V případě, že došlo k poškození obalu, které svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Zákazník povinen Zboží od dopravce převzít.

5.8 V případě, kdy Zákazník poruší svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle odst. 5.7. Obchodních podmínek, nemá to za následek porušení povinnosti Prodávajícího doručit Zboží Zákazníkovi. Zároveň to, že Zákazník Zboží nepřevezme, se samo o sobě nepovažuje za odstoupení od Smlouvy ze strany Zákazníka. Pokud Zákazník Zboží opakovaně nepřevezme vzniká Prodávajícímu právo od Smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení Smlouvy ze strany Zákazníka. Pokud se Prodávající rozhodne tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy bude toto odstoupení Zákazníkovi oznámeno. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok Prodávajícího na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

5.9 Pokud je z důvodů vzniklých na straně Zákazníka Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je povinností Zákazníka nahradit Prodávajícímu náklady s tímto doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Prodávající zašle Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce a tyto náklady jsou splatné ve lhůtě 14 dnů od odeslání e-mailu Zákazníkovi.

5.10 Pokud si Zákazník jako způsob dodání Zboží zvolí osobní odběr Zboží ve skladu Prodávajícího, je povinen si vyzvednout Zboží nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy bude ze strany Prodávajícího informován, že Zboží je připraveno k vyzvednutí. Pokud si Zákazník Zboží v této lhůtě nepřevezme a nepřevezme si Zboží ani na základě dodatečné výzvy Prodávajícího nejpozději do 15 dnů ode dne této dodatečné výzvy k vyzvednutí Zboží, jedná se o podstatné porušení Smlouvy ze strany Zákazníka a Prodávající je v takovém případě oprávněn od Smlouvy odstoupit.

5.11 SPOTŘEBITEL: Nebezpečí škody na Zboží přechází na Zákazníka v okamžiku, kdy Zboží převezme Zákazník nebo třetí osoba určená Zákazníkem. V případě, kdy Zákazník Zboží nepřevezme, s výjimkou případů dle odst. 5.7. Obchodních podmínek, přechází na Zákazníka nebezpečí škody na Zboží v okamžiku, kdy měl možnost Zboží převzít, ale z důvodů na straně Zákazníka k převzetí nedošlo. Jestliže si Zákazník zajistil nebo Prodávající na popud Zákazníka zajistil jiného přepravce, než je ten, jehož nabízí Prodávající, přechází nebezpečí škody na Zboží na Zákazníka již předáním Zboží tomuto přepravci. Přechod nebezpečí škody na Zboží znamená, že od tohoto okamžiku nese Zákazník veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

5.12 PODNIKATEL: Jestliže je Zboží Zákazníkovi zasíláno prostřednictvím smluveného přepravce, Zboží se považuje za dodané Zákazníkovi předáním zboží prvnímu přepravci (u něho může Zákazník uplatňovat případná práva ze smlouvy o přepravě). Nebezpečí škody na věci přechází na Zákazníka předáním Zboží tomuto prvnímu přepravci.

6. Práva z vadného plnění

6.1 SPOTŘEBITEL: Ustanovení tohoto čl. 6 Obchodních podmínek se použijí pouze pro Zákazníky, kteří jsou spotřebitelem. Pokud je Zákazník podnikatelem, potom se ustanovení tohoto čl. 6. Obchodních podmínek ve vztahu k němu neuplatní, přičemž ohledně práv Zákazníka–podnikatele z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Je-li v tomto čl. 6. Obchodních podmínek použito označení „Zákazník“ je tím myšlen pouze Zákazník-spotřebitel.

6.2 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.3 Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že věc:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 • je vhodná k účelu, pro který ji Zákazník požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
 • je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

6.4 Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že vedle ujednaných vlastností:

 • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Zákazník rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže Prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
 • je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Zákazník rozumně očekávat, a
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Zákazníkovi poskytl před uzavřením Smlouvy.

6.5 Ustanovení odst. 6.4. Obchodních podmínek se nepoužije v případě, že Prodávající Zákazníka před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a Zákazník s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil.

6.6 Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

6.7 Prodávající odpovídá Zákazníkovi také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle Smlouvy provedena Prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena Zákazníkem a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl Prodávající.

6.8 Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Zákazník nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

6.9 Zákazník může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Vytkl-li Zákazník Prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou Zákazník nemůže věc užívat.

6.10 Má-li věc vadu, může Zákazník požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Zákazníka. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, má Zákazník povinnost vrátit původní Zboží Prodávajícímu.

6.11 Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Zákazníkovi nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který Zákazník věc koupil.

6.12 Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

 • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s odst. 6.10. Obchodních podmínek,
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením Smlouvy, nebo
 • je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazníka.

6.13 Je-li vada věci nevýznamná, Zákazník nemůže odstoupit od Smlouvy (ve smyslu odst. 6.12. Obchodních podmínek). Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, Prodávající vrátí Zákazníkovi Cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu Zákazník prokáže, že věc odeslal zpět Prodávajícímu.

6.14 Zákazník nemůže odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže vrátit Zboží ve stavu, v jakém ho obdržel. To však neplatí v případech uvedených v ustanovení § 2110 Občanského zákoníku.

6.15 Vadu lze vytknout Prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Reklamace může být uplatněna například zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Prodávajícího:  info@pkpshop.cz nebo zasláním dopisu na adresu sídla Prodávajícího: PK profiles s.r.o.,Truhlářská 1489/29, 110 00 Praha 1, nebo osobně ve skladu Prodávajícího na adrese Všetice 13, 257 44. Pro reklamaci Zákazník může využít vzorový formulář, který je dostupný na stránce Reklamace. V reklamaci je třeba zvolit, jaký způsob řešení reklamace Zákazník preferuje (viz odst. 6.10. a odst. 6.12. Obchodních podmínek), přičemž tuto volbu Zákazník nemůže následně bez souhlasu Prodávajícího změnit.

6.16 S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je Prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen Zákazníkovi vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje a kontaktní údaje Zákazníka pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

6.17 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Zákazník o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

6.18 Zákazník je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost k vyřízení jeho reklamace, a to zejména včasným předáním reklamovaného Zboží Prodávajícímu. Pokud by předání Zboží Prodávajícímu mělo Zákazníkovi činit značné obtíže, zejména proto, že Zboží není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o Zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí Prodávající vadu po dohodě se Zákazníkem buď na místě, nebo jiným způsobem. Zákazník je v takovém případě povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost k vyřízení reklamace, tzn. zejména umožnit přístup ke Zboží.

6.19 Po marném uplynutí lhůty podle odst. 6.17 Obchodních podmínek může Zákazník od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

6.20 Prodávající je povinen vydat Zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.21 Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však Zákazník právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas. Tyto náklady je Zákazník povinen Prodávajícímu prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu, apod.

7. Záruka za jakost

7.1 Smluvní záruku za jakost poskytuje Prodávající pouze u toho Zboží, u kterého je to na E-shopu výslovně uvedeno.

8. Odstoupení od smlouvy SPOTŘEBITELEM

8.1 SPOTŘEBITEL: Ustanovení tohoto čl. 8. Obchodních podmínek (odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu) se uplatní pouze pro Zákazníka, který je spotřebitelem. Je-li v tomto čl. 8. Obchodních podmínek použito označení „Zákazník“ je tím myšlen pouze Zákazník-spotřebitel.

8.2 V souladu se svou zákonnou povinností tímto Prodávající informuje Zákazníka (spotřebitele) o jeho právu na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce, a to do 14 dnů od převzetí zboží.

8.3 Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 8.5. Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit, má Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy Zákazník nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme Zboží, nebo
a) poslední kus Zboží, objedná-li Zákazník v rámci jedné Objednávky více kusů Zboží, které jsou dodávány samostatně,
b) poslední položku nebo část dodávky Zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
c) první dodávku Zboží, je-li ve Smlouvě ujednána pravidelná dodávka Zboží po ujednanou dobu.

8.4 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Zákazník o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat Prodávajícího. Lhůta k odstoupení se považuje za zachovanou, pokud Zákazník v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od Smlouvy odstupuje. Zákazník může od Smlouvy odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem, a to zejména zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Prodávajícího: info@pkpshop.cz, nebo zasláním dopisu na adresu Prodávajícího: PK profiles s.r.o.,Všetice 13, 257 44. Pro odstoupení od Smlouvy může Zákazník využit vzorový formulář Prodávajícího, který je dostupný na stránce Reklamace. Není však povinností Zákazníka tento vzorový formulář využít.

8.5 Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy o dodávce Zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků Zákazníka nebo bylo přizpůsobeno jeho osobním potřebám, od Smlouvy o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím.

8.6 V případě odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku Obchodních podmínek se Smlouva od počátku ruší. Zákazník musí Zboží vrátit Prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy. Náklady na vrácení Zboží zpět Prodávajícímu nese Zákazník, a to i v případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.7 Jedná-li se o nadrozměrné Zboží, může se stát, že takové Zboží Zákazník nebude moct pro jeho povahu vrátit obvyklou poštovní cestou, přičemž i v takovém případě Zákazník hradí náklady na vrácení Zboží zpět Prodávajícímu.

8.8 V případě odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku Obchodních podmínek vrátí Prodávající Zákazníkovi peněžní prostředky přijaté od Zákazníka včetně nákladů na dodání Zboží Zákazníkovi, které od Zákazníka na základě Smlouvy přijal. Prodávající vrátí peněžní prostředky dle předchozí věty do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy Zákazníkem, a to stejným způsobem, kterým Zákazník provedl úhradu Ceny. Prodávající vrátí Zákazníkovi finanční prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Zákazník souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, je Prodávající oprávněn vrátit Zákazníkovi náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

8.9 Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník Zboží vrátí nebo prokáže, že mu Zboží odeslal, podle toho, co nastane dříve.

8.10 Zákazník odpovídá za snížení hodnoty vraceného Zboží v případě, že se Zbožím zacházel jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, a snížení hodnoty Zboží vzniklo v důsledku takového zacházení. V takovém případě Prodávající vyúčtuje tuto částku Zákazníkovi poté, co Zboží bude Prodávajícímu vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že Prodávající Zákazníkovi ještě nevrátil Cenu, má Prodávající právo si tuto svou pohledávku započíst vůči pohledávce Zákazníka na vrácení Ceny, tzn. Prodávající má právo z částky vracené Zákazníkovi odečíst poměrnou část Ceny Zboží odpovídající snížení hodnoty Zboží.

8.11 Je-li společně se Zbožím poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

9. Mimosoudní řešení sporů se spotřebiteli

9.1 SPOTŘEBITEL: Ustanovení tohoto čl. 9. Obchodních podmínek se uplatní pouze pro Zákazníka, který je spotřebitelem. Je-li v tomto čl. 9. Obchodních podmínek použito označení „Zákazník“ je tím myšlen pouze Zákazník-spotřebitel.

9.2 Prodávající informuje Zákazníka, že není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) Občanského zákoníku.

9.3 Případné stížnosti Zákazníků Prodávající příjímá zejména na e-mailové adrese: info@pkpshop.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle Prodávající na e-mailovou adresu Zákazníka. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou Prodávajícím stanovena.

9.4 V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Zákazníkem-spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Zákazník může využít rovněž platformu pro řešení sporů online: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

9.5 Zákazník může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.6 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.7 Zákazník se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.8 Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Pokud právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, sjednává se, že právní vztahy ze Smlouvy vzniklé a se Smlouvou související se budou vždy řídit právem České republiky. Tato volba rozhodného práva však nezbavuje spotřebitele ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence tohoto ujednání o volbě rozhodného práva jinak použila.

10.2 PODNIKATEL: Smluvní strany sjednávají, že Smlouva se řídí a bude vykládána podle českého práva a veškeré spory z ní nebo v souvislosti s ní vzniklé budou projednány před příslušným soudem v České republice.

10.3 Zákazník není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči Prodávajícímu vyplývající ze Smlouvy (nebo s ní související) na třetí osobu.

10.4. Veškerou písemnou korespondenci se Zákazníkem je Prodávající oprávněn doručovat elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce, v Uživatelském účtu nebo přes kterou Zákazník Prodávajícího kontaktoval.

10.5 Smlouvu je možné měnit pouze na základě písemné dohody Prodávajícího a Zákazníka. Prodávající je však oprávněn změnit a doplnit tyto Obchodní podmínky. Tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv (nejedná-li se o Smlouvy na opakovanou dodávku Zboží – k tomu viz dále), ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně Obchodních podmínek bude Prodávající informovat Zákazníka pouze v případě, že má Zákazník vytvořený Uživatelský účet, nebo v případě, že Prodávající má Zákazníkovi na základě Smlouvy dodávat Zboží pravidelně a opakovaně. Prodávající informace o změně v takovém případě zašle na e-mailovou adresu Zákazníka nejméně 14 dnů před účinností této změny. Pokud Prodávající od Zákazníka do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdrží výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové obchodní podmínky součástí Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že Zákazník výpověď podá, činí 2 měsíce.

10.6 V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů, apod.), Prodávající nenese odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo v souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 20 dnů, má Prodávající i Zákazník právo od Smlouvy odstoupit.

10.7 Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě u Prodávajícího. Zákazník však vždy Obchodní podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdrží e-mailem a bude tedy mít vždy přístup ke Smlouvě. Prodávající doporučuje Zákazníkovi potvrzení Objednávky a Obchodní podmínky uložit.

10.8 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2023.

PK profiles s.r.o.